انجمن فیزیک خلیج فارس

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خلیج فارس